VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Ľuboš Grajcár - John the B tour pre nájom motorových vozidiel (ďalej len „VOP“)

I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Prenájom motorových vozidiel fyzickým a právnickým osobám, ktorý dojednáva spoločnosť Ľuboš Grajcár - John the B tour platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka (ďalej len "ObZ"), nájomná zmluva, a tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy.

1.2 Nájomná zmluva sa uzatvára medzi zmluvnými stranami vo forme samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany a ktorá sa nachádza na prednej strane tohto listu.

1.3 Predmetom nájmu je druhovo určené motorové vozidlo, ktoré je bližšie špecifikované v nájomnej zmluve (ďalej aj „predmet nájmu“).

1.4 Vlastníkom predmetu nájmu je prenajímateľ - spoločnosť Ľuboš Grajcár - John the B tour.

1.5 Prevádzkovateľom predmetu nájmu počas doby nájmu je nájomca. Ako prevádzkovateľ, zodpovedá nájomca počas doby nájmu, (v prípade nevrátenia predmetu nájmu v dobe stanovenej nájomnou zmluvou prípadne jej dodatkom, aj počas tejto doby až do vrátenia predmetu nájmu prenajímateľovi) za priestupky spôsobené vodičom s predmetom nájmu a je povinný zaplatiť všetky pokuty a poplatky súvisiace s odťahom, založením papuče, a iné.

1.6 Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu v prevádzke prenajímateľa určenej v nájomnej zmluve a v čase určenom v nájomnej zmluve, pričom odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu potvrdia obe zmluvné strany podpisom nájomnej zmluvy.

1.7 Nájomnou zmluvou, ktorá je na prednej strane tohto listu, prenajímateľ prenajíma predmet nájmu nájomcovi a nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať obvyklým spôsobom na účely prepravy osôb a ich príručnej batožiny.

 

II.

Doba nájmu, výška nájomného a platobné podmienky

2.1 Doba nájmu je bližšie určená v nájomnej zmluve.

2.2 V deň ukončenia nájmu je nájomca povinný vrátiť predmet nájmu prenajímateľovi na adrese jeho prevádzky uvedenej v záhlaví nájomnej zmluvy (ďalej len „prevádzka“), a to v čase prevádzkovej doby prenajímateľa.

2.3 V prípade záujmu nájomcu o predĺženie doby nájmu nad dobu uvedenú v nájomnej zmluve,je nájomca povinný dostaviť sa do prevádzky prenajímateľa najneskôr v posledný deň nájmu podľa nájomnej zmluvy a podpísať dodatok o predĺžení nájmu.

2.4 Ak povinnosť nájomcu na vrátenie predmetu nájmu pripadne na sobotu, nedeľu, deň pracovného pokoja alebo sviatok, je nájomca povinný vrátiť predmet nájmu v najbližší pracovný deň nasledujúci po tomto dni, pričom nájomca zaplatí nájomné za všetky dni trvania nájmu vrátane dňa odovzdania predmetu nájmu.

2.5 Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi nájomné podľa nájomnej zmluvy. V nájomnom uvedenom v nájomnej zmluve  je zahrnutých v priemere 150 km na jeden deň nájmu. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť za každý naviac prejdený aj začatý kilometer 0,15 € bez DPH. Konečné vyúčtovanie urobí prenajímateľ pri vrátení predmetu nájmu.

2.6 Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi zálohu vo výške nájomného, dohodnutého v nájomnej zmluve, na celé dohodnuté obdobie nájmu, a to na základe zálohovej faktúry vystavenej prenajímateľom. Splatnosť zálohy na nájomné je uvedená v zálohovej faktúre na deň, ktorý je v nájomnej zmluve dohodnutý ako deň prevzatia predmetu nájmu. Po ukončení doby nájmu vyhotoví prenajímateľ konečné vyúčtovanie a vystaví konečnú faktúru v ktorej ako deň splatnosti nájomného je určený posledný deň nájmu, dohodnutý v nájomnej zmluve.

Uvedené platí pre prípad, že nájomca nemá dohodnuté osobitné podmienky.

2.7  Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca vráti predmet nájmu po dobe určenej na vrátenie predmetu nájmu, ktorý je uvedený v nájomnej zmluve, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi odplatu za každý ďalší aj započatý deň užívania predmetu nájmu po uplynutí doby nájmu vo výške 100 EUR bez DPH.

2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nevráti predmet nájmu v lehote stanovenej v nájomnej zmluve, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 35,00 EUR za každý aj započatý deň neodovzdania predmetu nájmu. Zmluvná pokuta sa stáva splatnou uplynutím každého dňa.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu škody.

2.9 Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať od nájomcu kauciu. Kaucia je max. do výšky 500 €, pričom táto kaucia  bude prenajímateľovi slúžiť na zabezpečenie opravy predmetu nájmu, v prípade vzniku poistnej udalosti na zaplatenie spoluúčasti, v prípade nevrátenia predmetu nájmu v posledný deň nájmu na náhradu nákladov súvisiacich s odobratím a odovzdaním predmetu nájmu prenajímateľovi, v prípade nevrátenia predmetu nájmu slúži ako kaucia na čiastočné odškodnenie, v prípade nezaplatenia nájomného v plnej výške v súlade nájomnou zmluvou na zaplatenie nájomného a za každý naviac prejazdený kilometer, na zaplatenie zmluvných pokút a náhradu škody. Prenajímateľ vráti nevyčerpanú kauciu do 15 (pätnástich) dní od zániku nájomnej zmluvy.

2.10 Nájomca dáva prenajímateľovi súhlas, aby v prípadoch uvedených v bode 2.9 tohto článku VOP, vystavil faktúru a použil peňažné prostriedky z kaucie na ich zaplatenie. Ak výška kaucie nebude stačiť na pokrytie celej faktúry, nájomca sa zaväzuje zvyšnú časť doplatiť.

2.11 Pohonné hmoty hradí v celom rozsahu nájomca.

 

III.

Práva, povinnosti a vyhlásenia prenajímateľa

3.1 Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu spolu so všetkými potrebnými dokladmi t. j. technický preukaz, zelená karta, biela karta.

3.2 Prenajímateľ nezodpovedá za škody, vzniknuté nájomcovi z dôvodu nespôsobilosti vozidla na prevádzku a účel podľa tejto zmluvy, ak preukáže, že do doby prevzatia vozidla nájomcom nemohol ani pri zachovaní odbornej starostlivosti túto nespôsobilosť zistiť a ani predvídať.

3.3 Prenajímateľ a nájomca vyhlasujú, že v čase prevzatia predmetu nájmu nájomcom je stav tachometra taký ako je uvedené v nájomnej zmluve, čo potvrdzujú jej podpisom.

3.4 Prenajímateľ odovzdal nájomcovi predmet nájmu spolu s jeho príslušenstvom, ktorým je ťažné lano, náhradné koleso, zdvihák, lekárnička, výstražný trojuholník, sada základného náradia, reflexná vesta a sada náhradných žiaroviek.

3.5. Prenajímateľ prehlasuje, že uhradil za predmet nájmu zákonnú poistku.

 

IV.

Práva, povinnosti a vyhlásenia nájomcu

4.1 Nájomca čestne vyhlasuje, že je držiteľom vodičského preukazu a je spôsobilý na vedenie osobného motorového vozidla - predmetu nájmu.

4.2 Nájomca je povinný vykonať prehliadku predmetu nájmu pri jeho prevzatí a oznámiť prenajímateľovi všetky zistené vady. Prenajímateľ nezodpovedá za vady, ktoré nájomca mohol zistiť pri prehliadke a prenajímateľovi ich neoznámil. Nájomca prehlasuje, že sa pri prevzatí predmetu nájmu oboznámil s jeho technickým stavom, bol oboznámený s prípadnými závadami vozidla a konštatuje, že vozidlo nemá vady, ktoré by mu bránili v jeho riadnom užívaní na účely prepravy osôb a ich príručnej batožiny.

4.3 Nájomca je oprávnený opustiť územie Slovenskej republiky s predmetom nájmu len predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa.

4.4 Nájomca je povinný predmet nájmu riadne uzamykať, zabezpečiť ho mechanickým a elektronickým bezpečnostným zariadením, v opačnom prípade zodpovedá prenajímateľovi za škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti.

4.5 Nájomca je oprávnený prenechať predmet nájmu tretej osobe na prevádzku a užívanie, len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, v opačnom prípade zodpovedá prenajímateľovi v celom rozsahu za škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti a ktorú spôsobila tretia osoba.

4.6 Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa vykonávať na predmete nájmu žiadne zmeny ani zásahy.

4.7 Nájomca je povinný na požiadanie prenajímateľa umožniť mu skontrolovať spôsob používania predmetu nájmu, resp. umožniť mu priebežne kontrolovať jeho technický stav.

4.8 Nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu prenajímateľovi v dohodnutom termíne a v stave v akom ho prevzal. Nájomca berie na vedomie, že stav palivovej nádrže musí byť pri vrátení predmetu nájmu zhodný so stavom palivovej nádrže pri prevzatí vozidla, ktorý je uvedený v nájomnej zmluve. V prípade ak stav palivovej nádrže pri vrátení predmetu nájmu nebude zhodný so stavom palivovej nádrže pri jeho prevzatí, prenajímateľ je oprávnený účtovať nájomcovi poplatok vo výške 100,00 EUR s DPH.

4.9 Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné, ako aj iné platby v zmysle nájomnej zmluvy, a to v dohodnutej výške a lehote splatnosti.

4.10 Nájomca sa zaväzuje nepoškodzovať dobré meno prenajímateľa a toto meno žiadnym spôsobom nezneužiť alebo neznevážiť, a to či už spôsobom užívania predmetu nájmu alebo konaním, pri ktorom by mohlo dôjsť k spojitosti medzi obchodným menom prenajímateľa a konaním nájomcu, ktoré by bolo v rozpore s právnymi predpismi alebo dobrými mravmi. Nájomca zodpovedá za poškodenie dobrého mena prenajímateľa aj v prípade, ak k jeho poškodeniu došlo nedbanlivostným konaním nájomcu.

4.11 Nájomca je povinný v rámci bežného užívania predmetu nájmu na vlastné náklady dopĺňať chladiacu kvapalinu, vodu do ostrekovača, brzdovú kvapalinu a olej v potrebnom množstve     a podľa dispozícii uvedených v servisnej knižke a v Návode na používanie, ktoré mu boli odovzdané spolu s vozidlom.

4.12 Nájomca sa zaväzuje, že nebude predmet nájmu prevádzkovať spôsobom, ktorý je v rozpore s jeho prevádzkovými parametrami, predovšetkým zaťažovať ho nad rámec povolenej nosnosti uvedenej v technickom preukaze vozidla, bude v ňom prepravovať len predmety, ktoré sú vhodné na prepravovanie v takomto type vozidla a nebude ho prevádzkovať po cestách, ktoré nie sú upravené a prispôsobené pre prevádzku predmetu nájmu, ako sú napr. lesné cesty, ornica a pod.

V.

Zodpovednosť za škodu

5.1 Nájomca je povinný zabezpečiť a starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda.

5.2 Nájomca zodpovedá za akékoľvek poškodenie predmetu nájmu od jeho prevzatia do odovzdania prenajímateľovi.

5.3 Prenajímateľ ma právo požadovať od nájomcu náhradu škody vzniknutej na predmete nájmu. Spôsob náhrady škody je na rozhodnutí prenajímateľa.

5.4 Nájomca je povinný bezodkladne, ešte v ten istý deň telefonicky oznámiť prenajímateľovi vznik poistnej udalosti, alebo škody na predmete nájmu a najneskôr do dvoch pracovných dní pristaviť predmet nájmu na obhliadku, vyplniť formulár poisťovne Správa o nehode, aby prenajímateľ mohol včas a riadne uplatniť poistné nároky vyplývajúce z poistnej zmluvy. Zároveň je nájomca povinný ohlásiť túto skutočnosť polícii, ak ide o krádež predmetu nájmu, vandalizmus, alebo ak to vyžadujú právne predpisy. Ak tak neurobí bezodkladne, zodpovedá prenajímateľovi za takto vzniknutú škodu, vrátane rozdielu medzi takto vzniknutou škodou     a škodou, ktorá je uhradená poisťovňou.

5.5 Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi akúkoľvek potrebu opráv na predmete nájmu a postupovať v súlade s pokynmi prenajímateľa, ktoré mu dá prenajímateľ pri oznámení potreby opravy. Ak nájomca túto povinnosť poruší, nemá nárok na náhradu nákladov vzniknutých v tejto súvislosti.

5.6 Nájomca nemôže dať opravovať, alebo urobiť akýkoľvek zásah do predmetu nájmu bez súhlasu prenajímateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca tento zákaz poruší zaplatí prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu škody, ktorú takýmto konaním spôsobí nájomca prenajímateľovi.

5.7 Právo na náhradu nákladov podľa bodu 5.5 tohto článku VOP musí nájomca u prenajímateľa uplatniť do 3 mesiacov po ich vynaložení. Po uplynutí tejto lehoty toto právo zaniká.

5.8 Nájomca je povinný nahradiť prenajímateľovi spoluúčasť v prípade vzniku poistnej udalosti alebo v prípade odcudzenia predmetu nájmu v celkovej výške 30% vzniknutej škody, minimálne však 170,00 EUR za každú poistnú udalosť. Splatnosť spoluúčasti je v deň odovzdania predmetu nájmu prenajímateľovi.

VI.

Zádržné právo a sankcie

6.1 V prípade, ak nájomca má u prenajímateľa v oprave motorové vozidlo, berie na vedomie, že prenajímateľ má na jeho motorové vozidlo zádržné právo a v prípade, ak nájomca nezaplatí nájomné v súlade s nájomnou zmluvou, alebo spoluúčasť v súlade s čl. V bod 5.8 týchto VOP, súhlasí s tým, že mu jeho motorové vozidlo bude vydané, až keď zaplatí všetky pohľadávky prenajímateľa, ktoré má prenajímateľ voči nájomcovi.

6.2Ak nájomca nezaplatí nájomné v lehote splatnosti v súlade s čl. II bod 2.6 VOP, alebo akékoľvek platby v lehote splatnosti podľa nájomnej zmluvy a VOP je v omeškaní a zaväzuje sa zaplatiť prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

6.3 Ak nájomca nevráti predmet nájmu nájomcovi v čase určenom v nájomnej zmluve, ani neuzavrie dodatok k nájomnej zmluve o predlžení nájmu podľa čl. II bod 2.3 týchto VOP, prenajímateľ dá vyhľadať, odobrať a stiahnuť predmet nájmu na náklady nájomcu a zároveň je oprávnený podať trestné oznámenie pre trestný čin neoprávneného používania cudzej veci, alebo trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla v súlade s Trestným zákonom a Trestným poriadkom.

VII.

Záverečné ustanovenia

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že meniť obsah nájomnej zmluvy prípadne prijímať doklady môžu len v písomnej forme.

7.2 Nájomca týmto udeľuje prenajímateľovi spoločnosti Ľuboš Grajcár - John the B tour súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na spracúvanie všetkých osobných údajov, ktoré nájomca poskytol prenajímateľovi v súvislosti s touto zmluvou. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje za účelom účtovej evidencie, informovania nájomcu o činnostiach prenajímateľa, akciách spojených s činnosťou prenajímateľa ako aj iných jeho aktivitách a službách. Nájomca zároveň udeľuje prenajímateľovi súhlas k spracúvaniu a používaniu osobných údajov v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, najmä za účelom realizácie priameho marketingu. Uvedené súhlasy nájomca udeľuje na dobu neurčitú a zároveň prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.

7.3 Písomnosti sa doručujú na adresu zmluvných strán uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Pokiaľ nedošlo k doručeniu z dôvodu neprevzatia zásielky adresátom, považuje sa za deň doručenia tretí deň od odoslania zásielky a to aj keď sa adresát o jej odoslaní nedozvedel.

7.4 Táto zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.5 Pokiaľ je ustanovenie týchto VOP neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, či stane sa takým v budúcnosti, bude neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným výlučne toto ustanovenie a nedotkne sa to platnosti, účinnosti a vymáhateľnosti ostatných ustanovení VOP.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vzdanie sa akéhokoľvek existujúceho práva vzniknutého na základe nájomnej zmluvy musí mať písomnú formu. Vzdanie sa časti nároku neznamená vzdanie sa práv na ostatnú časť nesplneného nároku.

7.7 Nájomca nesmie postúpiť akékoľvek práva v súvislosti s nájomnou zmluvou a ani nesmie delegovať akúkoľvek povinnosť, či akýkoľvek záväzok vyplývajúci z nájomnej zmluvy bez prechádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Akékoľvek postúpenie a prevod práv a povinností bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa sú neplatné.

7.8 Zástupca prenajímateľa čestne vyhlasuje, že overil totožnosť a identifikačné údaje nájomcu podľa predloženého občianskeho preukazu, cestovného pasu, výpisu obchodného registra alebo z iného predloženého oprávnenia, že nájomca je držiteľom vodičského preukazu a zároveň potvrdzuje zhodnosť týchto údajov s údajmi uvedenými v tejto zmluve, inak zodpovedá prenajímateľovi za vzniknutú škodu.

7.9 Zmluvné strany prehlasujú, že nájomnú zmluvu a tieto VOP si prečítali, ich obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah nájomnej zmluvy a VOP zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ich dobrovoľne, vlastnoručne podpisujú.

7.10 Nájomná zmluva a VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpísania.

7.11 Nájomca dáva prenajímateľovi súhlas, aby v prípadoch uvedených v bode 2 tohto článku, vystavil faktúru a použil peňažné prostriedky z kaucie na jej zaplatenie. Ak výška kaucie nebude stačiť na pokrytie celej faktúry, nájomca sa zaväzuje zvyšnú časť doplatiť.

Kontakt


+421 915 880 853
office@scenery.sk

 

Ľuboš Grajcár - John the B tour
Sputniková 2
040 12 Košice

IČO: 44 458 592

DIČ: 1073984648
IČ DPH: SK1073984648